Могат ли носители на езика, на който се осъществява мобилността, да положат езиковия тест към OLS на друг език?

Print - PDF