Μπορεί η γλώσσα των γλωσσικών μαθημάτων μου στο πρόγραμμα Erasmus+ OLS να είναι διαφορετική από τη γλώσσα της αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων μου;

Print - PDF