Μπορώ να αποθηκεύσω την πρόοδό μου, πριν από την έξοδο από την αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων;

Print - PDF