Οι συμμετέχοντες, των οποίων η κινητικότητα έχει ήδη ξεκινήσει, μπορούν να συνεχίσουν τη χρήση της OLS κατά την παρούσα κατάσταση;

Print - PDF